Overslaan naar content

Cookie preferences

Wij gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat we u de beste ervaring op onze website bieden.

Noodzakelijke cookies

Sommige cookies zijn vereist voor kernfunctionaliteiten. Mogelijk zal de website niet optimaal functioneren zonder deze cookies. De cookies staan standaard aan. Dit kan niet gewijzigd worden.

Optionele cookies

We gebruiken Google Analytics om bezoekersgedrag te traceren, en de prestaties van de website te meten. Bekijk Google's Cookie beleid voor details over de gebruikte cookies en de verkregen data. Cookies die worden geplaatst door Google Analytics zijn onderworpen aan Google's Cookie beleid.

Schakelt functie 'Via Indeed solliciteren' in. Hiermee kun je snel op vacatures reageren door middel van een Indeed CV. Bekijk Indeed's Privacybeleid voor details over de gebruikte cookies en verkregen data. Via Indeed solliciteren is onderworpen aan Indeed's Privacybeleid.

Schakelt de functie 'Via LinkedIn solliciteren' in. Met deze functionaliteit kun je met je LinkedIn-profiel op vacatures reageren. Als je op onze website op Via LinkedIn solliciteren klikt, zijn er een aantal sollicitatievelden vooraf ingevuld met je profielgegevens en voegen we automatisch je volledige LinkedIn-profiel toe aan het sollicitatieformulier. Dit betekent dat we gemakkelijk toegang hebben tot je volledige LinkedIn-profiel terwijl we je sollicitatie bekijken. Zie het Cookiebeleid van LinkedIn voor details over de gebruikte cookies en de verkregen data. Solliciteren met LinkedIn is onderworpen aan LinkedIn's Cookie beleid.

Schakelt de ingesloten YouTube player-functie in. Bekijk Google's cookie beleid voor details over de gebruikte cookie en verkregen data. Cookies die worden geplaatst door ingesloten YouTube-players zijn onderworpen aan Google's Cookie beleid.1. Privacy Verklaring Recruitment door Youvia

Deze Privacy verklaring is een aanvulling op de Disclaimer & Privacy- en Cookiestatement van Youvia B.V.

Youvia B.V. (hierna “Youvia”) vindt de privacy van haar sollicitanten belangrijk.

Wanneer een sollicitant solliciteert via www.werkenbijyouvia.nl en vinkje plaatst bij de vraag “ik geef hiermee toestemming aan Youvia om mijn persoonsgegevens te verzamelen conform de Privacy Verklaring Recruitment”, verzamelt Youvia informatie waaronder persoonsgegevens, bijvoorbeeld de NAW-gegevens van de sollicitant afkomstig uit diens cv en eventuele overige gegevens uitdiens overige communicatie met Youvia.

Deze persoonsgegevens worden door Youvia op een transparante, beperkte en legitieme wijze gebruikt: dit betekent dat Youvia persoonsgegevens verzamelt en verwerkt conform de van toepassing zijnde privacywetgeving. Deze privacy verklaring is bedoeld om sollicitanten te informeren over de wijze waarop Youvia de gegevens van sollicitanten verwerkt en is van toepassing op de werving- en selectieactiviteiten van Youvia.

Persoonsgegevens die door de sollicitant aan Youvia worden verstrekt worden uitsluitend door Youvia gebruikt om een verantwoord, effectief en efficiënt werving- en selectieproces te voeren. Youvia verwerkt de gegevens van de sollicitanten alleen voor wervingsdoeleinden.

Dit zijn:

•     Het vergelijken van de gegevens van de sollicitant met de actuele vacatures bij Youvia;

•      Communicatie over de werving- en selectieprocedures van Youvia;

•     Contact opnemen met sollicitanten om gesprekken in te plannen;

•     Het doorgeven van informatie aan sollicitanten over andere relevante vacatures dan de vacature waar de sollicitant op solliciteert;

•     Youvia kan de gegevens van de sollicitant gebruiken voor het analyseren van de tevredenheid van de sollicitanten over het werving- en selectieproces. Met verwerken wordt bedoeld: het verzamelen, registeren, bewaren, organiseren, overdragen, opzoeken, raadplegen, gebruiken, beperken, verwijderen, bekend maken door middel van verzending of op enigerlei wijze vergelijken.

2.    Gegevens van sollicitanten

Youvia verzamelt en verwerkt gegevens van sollicitanten (vereist én optioneel) rechtstreeks of door middel van formulieren en/of bijgevoegde documenten op werkenbijyouvia.nl. Youvia verwerkt ook gegevens van sollicitanten door middel van persoonlijke contacten, telefoongesprekken en/of e-mail. Enkele voorbeelden van gegevens van sollicitanten zijn: NAWTE-gegevens van de sollicitant (naam, adres, telefoonnummer, emailadres), opleiding van de sollicitant (scholing, cursussen etc.) en arbeidsverleden (vroegere werkgevers, referenties etc.).

Youvia verzamelt en verwerkt geen bijzondere (of gevoelige) persoonsgegevens van sollicitanten, zoals bijvoorbeeld gegevens over ras of etnische achtergrond, seksuele geaardheid en/of politieke overtuiging tenzij een sollicitant deze informatie ongevraagd vermeldt in zijn/haar CV en/of in diens overige communicatie met Youvia. De gegevens van sollicitanten die door Youvia worden verzameld en verwerkt zijn toereikend, relevant en niet overbodig voor het specifieke doel waarvoor ze worden verzameld en verwerkt namelijk het invullen van een specifieke vacature bij Youvia en/of het zorgdragen voor een kwalitatief hoogwaardig personeelsbestand.

3.   Verstrekkingaan derden

Wij delen uw persoonsgegevens soms met derden, zoals dienstverleners die wij contracteren (bijvoorbeeld werving en selectiebureaus).

Wij zorgen ervoor dat er, indien van toepassing, passende maatregelen worden genomen wanneer wij uw persoonsgegevens doorgeven aan derde partijen. Wij zullen bijvoorbeeld een verwerkersovereenkomst sluiten waar nodig (waarin beperkingen voor het gebruik van uw persoonsgegevens en verplichtingen met betrekking tot de beveiliging van uw persoonsgegevens worden vastgelegd).

4.   Het bewaren van gegevens van sollicitanten

Youvia bewaart de gegevens van sollicitanten gedurende de gehele werving- en selectieprocedure. Op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wpb) en de AVG (Algemene verordening gegevensbescherming) verwijdert Youvia de gegevens van sollicitanten en alle identificeerbare gegevens uit haar database uiterlijk 4 weken na het beëindigen danwel afronden van de sollicitatieprocedure.

5.   Beveiliging

Youvia maakt gebruik van een aantal technische, fysieke en organisatorische beveiligingsmaatregelen om de integriteit, vertrouwelijkheid en beschikbaarheid van de gegevens van sollicitanten te waarborgen. De toegang tot gegevens van sollicitanten is beperkt tot personeelsleden van Youvia die betrokken zijn bij de wervingsactiviteiten van Youvia. Youvia personeelsleden zijn verplicht om de privacy te respecteren van sollicitanten die de website van Youvia bezoeken en om de gegevens van sollicitanten confidentieel te houden.

Youvia zorgt voor adequate beveiligingsmaatregelen ter bescherming van de handmatige en elektronische verwerking van de gegevens van sollicitanten en ter voorkoming van eventueel misbruik ervan waaronder encryptie door versleuteling persoonsgegevens tijdens verzending. Youvia waarborgt ook (contractueel) dat eventueel door Youvia ingeschakelde derde partijen die namens Youvia toegang hebben tot gegevens van sollicitanten dan wel gegevens verwerken, adequate maatregelen treffen conform de wettelijke eisen.

6.   Vragen en rechten omtrent persoonsgegevens

Indien u vragen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door Youvia, of indien u inzage wenst, wijziging, dan wel verwijdering van uw persoonsgegevens dan kunt u contact met ons opnemen. Onderaan deze Verklaring staat hoe u contact met ons kunt opnemen. Om uw identiteit te controleren vragen wij om een kopie van uw identiteitskaart of rijbewijs mee te sturen.

We raden u sterk aan om daarbij uw BSN-nummer en pasfoto onzichtbaar te maken en erbij te zetten dat het om een kopie gaat. Dit doet u gemakkelijk via deze site: 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/identiteitsfraude/vraag-en-antwoord/veilige-kopie-identiteitsbewijs

De kopie zullen wij na controle van uw identiteit vernietigen. Daarnaast heeft u altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over de verwerking van uw persoonsgegevens door Youvia.

Deze Verklaring is gedateerd 28 maart 2023

Youvia kan deze verklaring aanpassen. Wijzigingen worden op deze pagina gepubliceerd. We raden u daarom aan om deze verklaring regelmatig te bekijken.

Contact

Deze contactinformatie kan alleen gebruikt worden voor vragen over privacy met betrekking tot recruitment door Youvia. Stuur vragen en opmerkingen over deze Privacy Verklaring Recruitment of over de manier waarop Youvia gegevens van sollicitanten verzamelt en verwerkt naar: privacy@youvia.nl.